گرانفروشی درنانواییهای کرمان با افزودن کُنجدوسبزی

با برخی از نانوایان سود جو که با افزودنکُنجد و سبزی محلی قیمت را بدون نرخ منطقی گرانتر کرده اند؛ برخورد قانونی می شود. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در پی افزایش جدید قیمت جدید نان در کرمان ،برخی از نانوایان سود جو با افزودن کنجد و یا سبزی محلی قیمت را بدون […]

با برخی از نانوایان سود جو که با افزودنکُنجد و سبزی محلی قیمت را بدون نرخ منطقی گرانتر کرده اند؛ برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در پی افزایش جدید قیمت جدید نان در کرمان ،برخی از نانوایان سود جو با افزودن کنجد و یا سبزی محلی قیمت را بدون نرخ منطقی ، نان را گرانتر کرده اند.

مدیر کل تعزیرات  حکومتی  استان کرمان گفت: قرار نیست با ابلاغ قیمت جدید نان برخی نیز بی رویه و غیر منطقی با اضافه کردن کنجد و دیگر  افزودنیها بر قیمت نان بیفزایند.

میری افزود: در بازدید گشت مشترک تعزیرات حکومتی ،  اتاق اصناف وسازمان صمت و رییس اجرای احکام و بهداشت  از نانواییها  بامتخلفان گرانفروشی به بهانه کنجد زدن  نان برخورد می شود..

وی تاکید کرد: نانوا باید بر اساس نرخ خرید کنجد و مخلفات دیگر   نان رامنطقی محاسبه و قیمت گذاری کند.

 کسرایی کارشناس بهداشت محیط نیز تاکید کرد: اضافه کردن مواد خارجی به نان ممنوع  است ؛مگر  با نظر کارشناسان بهداشت وبسته بندی مشخص و تایید بهداشت محیط  نه بصورت فله و بدون مشخصات…
گرانفروشی درنانواییهای کرمان با افزودن کُنجدوسبزی

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? گرانفروشی درنانواییهای کرمان با افزودن کُنجدوسبزی