پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در بافت

۱۰ واحد صنفی متخلف در بافت پلمب و به بیش از ۵۰ واحد دیگر اخطار داده شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در گشت مشترک بازرسی اصناف در شهرستان بافت شامل نمایندگان فرمانداری ، اداره صمت ، اتاق اصناف ، بهداشت و بسیج اصناف  از ۲۵۰ واحد صنفی بازدید شدو علاوه بر پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف  بیش از ۵۰ واحد اخطار دریافت کردند.

 

در این بازرسی ها تخلفاتی همچون درج  نکردن قیمت و ارائه صورتحساب خرید ، نگهداری مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته و کم فروشی ثبت شد و متخلفان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در بافت

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در بافت