پاییز در زادگاه سردار سلیمانی

پاییز در زادگاه سردار سلیمانی منبع:ایرنـا ? پاییز در زادگاه سردار سلیمانی


 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • اتاق های محل سکونت پدر و مادر سردار سلیمانی که تا زمان حیات آنجا زندگی می کردند
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • بخشی از نمای گلزار شهدای روستای قنات ملک
 • منزل شهید قاسم سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
 • جلوه های پاییز در زادگاه سردار سلیمانی
پاییز در زادگاه سردار سلیمانی

منبع:ایرنـا
? پاییز در زادگاه سردار سلیمانی