واکسیناسیون افراد ۴۰سال به بالا – کرمان

فت فتو/کرمان در جدیدترین مرحله‌ی واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم بر ضد بیماری کرونا، تزریق واکسن به گروه‌های سنی ۴۰ سال به بالا درکرمان آغاز شده است. واکسیناسیون افراد ۴۰سال به بالا – کرمان منبع:ایـسنا ? واکسیناسیون افراد ۴۰سال به بالا – کرمان

فت فتو/کرمان در جدیدترین مرحله‌ی واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم بر ضد بیماری کرونا، تزریق واکسن به گروه‌های سنی ۴۰ سال به بالا درکرمان آغاز شده است.
واکسیناسیون افراد ۴۰سال به بالا – کرمان

منبع:ایـسنا
? واکسیناسیون افراد ۴۰سال به بالا – کرمان