نشست هم انديشي اعضا هيات استان کرمان در خصوص نحوي برگزاري مسابقات استعدادهاي برتر كشور

نشست هم انديشي اعضا هيات استان کرمان در خصوص نحوي برگزاري مسابقات استعدادهاي برتر كشور در اين نشست مصوب شد .

– براساس بخشنامه وزرات ورزش استفاده از آيتم قد ٣ بازيكن در تيم ها استفاده شود با توجه به تماس هاي رواساي محترم هيات هاي شهرستان كرمان در خصوص حذف اين آيتم در اين نشست مصوب شد تيم ها شركت كننده ميتواند حداقل يك بازيكن و حداكثر ٣ بازيكن شرايط قد استفاده نمايند .

– اخرين مهلت اعلام امادگي پنجشنبه بيست ونهم مهرماه

-برگزاري مسابقات پسران روز جمعه مورخ هفتم ابان ماه
دختران : چهاردهم ابان ماه

– مابقي موارد مسابقات بر اساس قوانين و مقررات وزرات ورزش برگزار ميشود.

– تيم هاي با لباس متحد الشكل در مسابقات شركت نمايند.

– ورودي مسابقات :
آقايان ، ٥٠٠ هزار تومان
دختران ، ٣٥٠ هزار تومان
به شماره ٦٣٠٥٥١٠٣ بانك ملت بنام هيات واليبال استان كرمان واريز شود
نشست هم انديشي اعضا هيات استان کرمان در خصوص نحوي برگزاري مسابقات استعدادهاي برتر كشور

منبع:یـزدان کـرمان
💬 نشست هم انديشي اعضا هيات استان کرمان در خصوص نحوي برگزاري مسابقات استعدادهاي برتر كشور