نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان

فت فتو/کرمان نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان در سالن برق منطقه ای برگزار شد. نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان منبع: ایـسنا ? نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان

فت فتو/کرمان نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان در سالن برق منطقه ای برگزار شد.

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”427″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347990.jpg?ts=1660337106996″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”440″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347986.jpg?ts=1660337099957″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”452″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347981.jpg?ts=1660337090253″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”427″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347989.jpg?ts=1660337106136″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”440″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347987.jpg?ts=1660337101151″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”427″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347988.jpg?ts=1660337104659″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”436″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347982.jpg?ts=1660337090280″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”435″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347984.jpg?ts=1660337092740″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”427″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347991.jpg?ts=1660337107322″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”449″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347979.jpg?ts=1660337079047″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”457″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347980.jpg?ts=1660337086491″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”442″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347978.jpg?ts=1660337078512″ width=”640″>

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”451″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347976.jpg?ts=1660337068351″ width=”640″>

انتهای پیام

نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان <a href=کرمان” height=”427″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/kerman/2022/08/13/3/62347990.jpg?ts=1660337106996″ width=”640″>
نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان

منبع: ایـسنا
? نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران استان کرمان