موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط در صورت حل‌وفصل ادعاهای پادمانی توافق نهایی قابل دست یافتن است

جمشیدی نوشت: موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل‌وفصل و بسته شود توافق نهایی قابل دست یافتن است. موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط در صورت حل‌وفصل ادعاهای پادمانی توافق نهایی قابل دست یافتن است منبع:آنـــا ? موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط در صورت […]


جمشیدی نوشت: موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل‌وفصل و بسته شود توافق نهایی قابل دست یافتن است.
موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط در صورت حل‌وفصل ادعاهای پادمانی توافق نهایی قابل دست یافتن است

منبع:آنـــا
? موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط در صورت حل‌وفصل ادعاهای پادمانی توافق نهایی قابل دست یافتن است