مهار آتش‌سوزی لوله گاز در جنوب تهران

حادثه آتش سوزی لوله اصلی گاز در محله مرتضی گرد تهران بدون مصدوم مهار شد. مهار آتش‌سوزی لوله گاز در جنوب تهران منبع:آنـــا ? مهار آتش‌سوزی لوله گاز در جنوب تهران


حادثه آتش سوزی لوله اصلی گاز در محله مرتضی گرد تهران بدون مصدوم مهار شد.
مهار آتش‌سوزی لوله گاز در جنوب تهران

منبع:آنـــا
? مهار آتش‌سوزی لوله گاز در جنوب تهران