فیلم/ مراسم شیرخوارگان حسینی در کرمان

کرمان- فت فتو- همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره روز جمعه هفتم محرم، مصادف با ۱۴ مردادماه در مهدیه صاحب الزمان کرمان همزمان با سراسر کشور برگزار شد. دریافت ۱۳ MB فیلم/ مراسم شیرخوارگان حسینی در کرمان منبع: ایرنـا ? فیلم/ مراسم شیرخوارگان حسینی در کرمان

کرمان- فت فتو- همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره روز جمعه هفتم محرم، مصادف با ۱۴ مردادماه در مهدیه صاحب الزمان کرمان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.


دریافت
۱۳ MB
فیلم/ مراسم شیرخوارگان حسینی در کرمان

منبع: ایرنـا
? فیلم/ مراسم شیرخوارگان حسینی در کرمان