فیلم/ غبارروبی بیت‌الزهرای سردار سلیمانی در کرمان

کرمان– فت فتو– بیت الزهرای سردار سلیمانی توسط فرزندان شهدا و خادمان امام رضا علیه السلام روز چهارشنبه غبارروبی و عطرافشانی شد. دریافت ۷۱ MB فیلم/ غبارروبی بیت‌الزهرای سردار سلیمانی در کرمان منبع: ایرنـا ? فیلم/ غبارروبی بیت‌الزهرای سردار سلیمانی در کرمان

کرمانفت فتو– بیت الزهرای سردار سلیمانی توسط فرزندان شهدا و خادمان امام رضا علیه السلام روز چهارشنبه غبارروبی و عطرافشانی شد.


دریافت
۷۱ MB
فیلم/ غبارروبی بیت‌الزهرای سردار سلیمانی در کرمان

منبع: ایرنـا
? فیلم/ غبارروبی بیت‌الزهرای سردار سلیمانی در کرمان