فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین در ایام تاسوعا و عاشورا

مراکز سه گانه عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی فعال است. فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین در ایام تاسوعا و عاشورا منبع:آنـــا ? فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین در ایام تاسوعا و عاشورا


مراکز سه گانه عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی فعال است.
فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین در ایام تاسوعا و عاشورا

منبع:آنـــا
? فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین در ایام تاسوعا و عاشورا