علی دایی در کرمان

علی دایی که برای انجام برخی امور کاری خود به کرمان سفر کرده است، از کارخانه فولاد مشیز بازدید کرد. علی دایی در کرمان منبع: بــرنا ? علی دایی در کرمان

علی دایی که برای انجام برخی امور کاری خود به کرمان سفر کرده است، از کارخانه فولاد مشیز بازدید کرد.
علی دایی در کرمان

منبع: بــرنا
? علی دایی در کرمان