ظرفیت استخدامی استان کرمان اشباع است

فت فتو/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بیش از ۴۸ هزار و ۹۱۸ نفر نیروهای رسمی در حوزه دستگاه قضایی و دولت در استان است که طبق مصوبه بیش از ۲۰۱۰ نفر از نیروهای قراردادی اضافه هستند و ظرفیت استان از نظر استخدامی اشباع است. “جعفر رودری” پیش از ظهر امروز […]

فت فتو/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بیش از ۴۸ هزار و ۹۱۸ نفر نیروهای رسمی در حوزه دستگاه قضایی و دولت در استان است که طبق مصوبه بیش از ۲۰۱۰ نفر از نیروهای قراردادی اضافه هستند و ظرفیت استان از نظر استخدامی اشباع است.

“جعفر رودری” پیش از ظهر امروز ۲۱ شهریورماه در آئین تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری دستگاه های اجرایی برتر استان کرمان عنوان کرد: با توجه به شرایط گاهی فرصت ارائه برخی از اقدامات خوب نباشد که وقتی در قالب شاخص ها بررسی می شوند در می یابیم که روند رو به رشدی داشتیم.

وی اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد را پنج محور ارزیابی عمومی دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی برشمرد و گفت: در بخش واگذاری خدمات به واحدهای عملیاتی و کاهش پست های سازمانی از ۱۰۴۷ خدمتی که باید واگذار می شد، ۶۷۰ مورد آن اتفاق افتاده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان این مطلب که در واگذاری اختیارات بیش از ۷۵ درصد عملکرد داریم، تصریح کرد: در سال ۹۵ خدمات شناسایی شده برای تفویض ۲۵۷۱ مورد بوده و استان کرمان در بخش کاهش پست به ۸۰ درصد هدف درنظر گرفته شده، دست یافته است.

وی ادامه داد: عملکرد استان در حوزه اطلاع رسانی تا پایان سال گذشته ۶۶ درصد بوده و تا انتهای سال کل خدمات اطلاع رسانی خواهد شد و با تحقق این امر تعداد مراجعات کاهش چشمگیری در بر دارد.

رودری استقرار میز خدمت را اولین هدف دانست و تصریح کرد: ۱۱۶۹ خدمت در میز خدمت قابل ارائه بود و تاپایان سال ۹۹ حدود ۴۶ درصد آن اجرا شد و به دنبال آن هستیم که تا پایان سال ۷۸ درصد آن را محقق کنیم.

وی اصلاح فرایندها را اصلی ترین گام در الکترونیکی کردن خدمات اعلام کرد و افزود: ۳۳۸ مورد اصلاح فرایندها که ۱۳ درصد کل آن را شامل می شود در استان انجام شده و هدفگذاری ما این است که تا پایان ۱۴۰۰ آن را به ۲۳ درصد برسانیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: حدود ۱۶ درصد از خدمات میز خدمت به صورت نیمه حضوری است که پیش بینی می کنیم تا پایان سال به ۲۸ درصد برسد. گفتنی است پایان سال گذشته ۴۳۵ مورد خدمات که ۱۷ درصد خدمات است به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی درباره مدیریت سرمایه انسانی نیز گفت: وضعیت استخدامی استان بیش از ۴۸ هزار و ۹۱۸ نفر نیروهای رسمی در حوزه دستگاه قضایی و دولت است که ۱۰ هزار و ۶۹۱ نفر پیمانی و ۴۳.۷ درصد آنها خانم هستند و همچنین تعداد پست های سازمانی مصوب قراردای و ۶۵۲۴ نفر نیروی قراردادی در استان داریم که طبق مصوبه بیش از ۲۰۱۰ نفرآنها زیاد است لذا ظرفیت استان از نظر استخدامی اشباع است.

رودری ورودی و خروجی استان(استخدام و بازنشسته) را  تراز دانست و عنوان کرد: تعداد مدیران خانم به کل مدیران استان در دستگاه های اجرایی ۲۸.۵ است.

وی از شناسایی ۵۰۵ گلوگاه فسادزا در برنامه سلامت اداری خبر داد و در ادامه نظارت و ارزیابی را از دیگر شاخص های ارزیابی برشمرد و عنوان کرد: ۲۲۰ کارگروه در دستگاه ها تعریف شده که بیش از ۸۷ درصد آن صورت گرفته است.

رودری بیان کرد: عملکرد استان کرمان در اصلاح ساختار سازمانی ۸۰ امتیاز که درصد تحقق آن ۶۴ و ۱۹۶.۷ امتیاز استان در توسعه دولت الکترونیک است که ۶۵ درصد اهداف آن محقق شده است.

وی ادامه داد: استان کرمان در بحث مدیریت سرمایه انسانی با کسب ۱۷۷.۳۵ توانسته ۶۶.۹ درصد برنامه های خود را در این زمینه محقق کند و امتیاز استان در ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ۹۴.۷ بوده که به ۶۳ درصد اهداف خود دست یافته، ضمن آنکه در استقرار نظام مدیریت عملکرد استان کرمان از ۱۶۰ امتیاز ۱۰۲.۷۴ امتیاز کسب کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان امتیاز کل عملکرد دستگاه های استان کرمان در محور ارزیابی عمومی در سال ۹۹ را ۶۵۲ که درصد تحقق آن را در مجموع ۶۵ دانست.

انتهای پیام
ظرفیت استخدامی استان کرمان اشباع است

منبع:ایـسنا
? ظرفیت استخدامی استان کرمان اشباع است