سیلاب سد دهج دشت انار را فرا گرفت

کرمان – سیلاب ناشی از شکستن سد دهج دشت انار را در بر گرفته و راه کرمان به یزد را مسدود کرد. دریافت ۱۵ MB به گزارش فت فتو، سلاب ناشی از شکستن سد دهج دشت انار را در بر گرفته و راه انار به سمت یزد را بست. کد خبر ۵۵۵۱۴۸۸ سیلاب سد دهج […]

کرمان – سیلاب ناشی از شکستن سد دهج دشت انار را در بر گرفته و راه کرمان به یزد را مسدود کرد.


دریافت
۱۵ MB

به گزارش فت فتو، سلاب ناشی از شکستن سد دهج دشت انار را در بر گرفته و راه انار به سمت یزد را بست.

کد خبر ۵۵۵۱۴۸۸
سیلاب سد دهج دشت انار را فرا گرفت

منبع: مــهر
? سیلاب سد دهج دشت انار را فرا گرفت