رکود و خاموشی چراغ برخی از کارخانه ها در شهرکهای صنعتی کرمان

استان کرمان ۴۳شهرک صنعتی دارد که قرار بود چرخشان برای اشتغال و تولید بچرخد اما مدتی است چرخ برخی از واحدهای تولیدی و کارخانجات یا نمی چرخد و یا در حال رکود هستند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمان؛فریادسکوت وخاموشی ازبرخی واحدهای شهرکهای صنعتی استان شنیده میشود.استان پهناور کرمان ۴۳شهرک صنعتی داردکه قراربودچرخشان برای اشتغال و تولید بچرخد و مدتی است برخی از واحدهای تولیدی و بسته بندی در این شهرکها به رکود و خاموشی رسیده و اکنون نفسشان به شماره افتاده است .

نبود نقدینگی ،بازار نامناسب فروش،تاثیرات بیماری کرونا بر فروش محصولات تولیدی کارخانجات،نبود درآمد کافی و از همه مهمتر بدهی های معوقه به بانکها از مهمترین عواملی است که سبب شده است صنایع در استان با رکود مواجه شوند و هر کدام قفلی بر دربها زده و سرمایه را برای فروش و جبران بدهی ها از چرخه تولیدخارج و در انتظار فروش قطعات باشند .

گزارشی ببینید از همکارم نجفی:

کد ویدیو

                                                   
                                         
عکسهایی هم ببینید از برخی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کرمان

 
رکود و خاموشی چراغ برخی از کارخانه ها در شهرکهای صنعتی کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 رکود و خاموشی چراغ برخی از کارخانه ها در شهرکهای صنعتی کرمان