رزمایش جهادگران فاطمی ۲ در نرماشیر برگزارشد

صبح امروز رزمایش جهادگران فاطمی۲ در نرماشیر با حضور ۱۰۰گروه جهادی برگزار شد. به گزارش “فت فتو” صبح امروز رزمایش جهادگران فاطمی۲ در نرماشیر باحضور۱۰۰گروه جهادی اقشار مختلف جهادگران و مسئولان برگزارشد. رزمایش جهادگران فاطمی ۲ در نرماشیر برگزارشد منبع:آرمـان ? رزمایش جهادگران فاطمی ۲ در نرماشیر برگزارشد

صبح امروز رزمایش جهادگران فاطمی۲ در نرماشیر با حضور ۱۰۰گروه جهادی برگزار شد.

به گزارش “فت فتو” صبح امروز رزمایش جهادگران فاطمی۲ در نرماشیر باحضور۱۰۰گروه جهادی اقشار مختلف جهادگران و مسئولان برگزارشد.
رزمایش جهادگران فاطمی ۲ در نرماشیر برگزارشد

منبع:آرمـان
? رزمایش جهادگران فاطمی ۲ در نرماشیر برگزارشد