راه برای سرمایه گذاری در استان هموارتر می شود

شهسواری با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۵ میلیارد تومان از بدهیهای استان تهاتر شده است گفت: ارقام بدهی های فعلی بخش خصوصی در استان۱۶۰۰ میلیارد تومان است . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: اطلس سرمایه گذاری در استان طرحی است که در حال انعقاد قرارداد است و […]

شهسواری با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۵ میلیارد تومان از بدهیهای استان تهاتر شده است گفت: ارقام بدهی های فعلی بخش خصوصی در استان۱۶۰۰ میلیارد تومان است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: اطلس سرمایه گذاری در استان طرحی است که در حال انعقاد قرارداد است و در این زمینه سرمایه گذاران را راهنمایی خواهیم کرد .

 شهسواری اظهار داشت: در هر۲۳شهرستان استان مجموعه های گردشگری و صنایع خوبی را با ارزش افزوده مطلوبی داریم که حمایت از آنان سبب ایجاد عدالت اقتصادی خواهد شد .

شهسواری گفت: ایجاد پنجره واحد الکترونیک در استان و رفع موانع تولید دیگر اولویت امور اقتصادی و دارایی است .

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی که صورت گرفته است در آینده نزدیک در استان ملک یا اموالی نخواهیم داشت از ادارات و نهادهای دولتی که ثبت نشده باشد و این برنامه ریزی برای شفاف سازی مردم است و همچنین فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی و جذب اسناد خزانه هم برنامه دیگری است که بر آن تاکید شده است و اکنون در استان کرمان بیشترین اموال مازاد مربوط به علوم پزشکی است .
راه برای سرمایه گذاری در استان هموارتر می شود

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? راه برای سرمایه گذاری در استان هموارتر می شود