تغییر گروه‌خونی کلیه‌های اهدایی امکان پذیر شد

دانشمندان دانشگاه کمبریج حالا موفق شده‌اند تا گروه خونی ۳ فرد اهداکننده کلیه را که فوت شده بودند به گروه خونی O تغییر دهند. تغییر گروه‌خونی کلیه‌های اهدایی امکان پذیر شد منبع:آنـــا ? تغییر گروه‌خونی کلیه‌های اهدایی امکان پذیر شد


دانشمندان دانشگاه کمبریج حالا موفق شده‌اند تا گروه خونی ۳ فرد اهداکننده کلیه را که فوت شده بودند به گروه خونی O تغییر دهند.
تغییر گروه‌خونی کلیه‌های اهدایی امکان پذیر شد

منبع:آنـــا
? تغییر گروه‌خونی کلیه‌های اهدایی امکان پذیر شد