تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل مهروئیه

جنگل مهروئیه طعمه حریق شد و ورزش شدید باد موجب وسیع تر شدن آتش سوزی شد،با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی،مردمی و بسیج از پیشروی آتش جلوگیری به عمل آمد. به گزارش فت فتو،عصر امروز بنا به دلایل نامعلومی جنگل مهروئیه فاریاب که دارای درختان کهور و گز و زیستگاه حیوانات وحشی است طعمه حریق […]

جنگل مهروئیه طعمه حریق شد و ورزش شدید باد موجب وسیع تر شدن آتش سوزی شد،با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی،مردمی و بسیج از پیشروی آتش جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش فت فتو،عصر امروز بنا به دلایل نامعلومی جنگل مهروئیه فاریاب که دارای درختان کهور و گز و زیستگاه حیوانات وحشی است طعمه حریق شد و ورزش شدید باد موجب وسیع تر شدن آتش سوزی شد،با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی،مردمی و بسیج از پیشروی آتش جلوگیری به عمل آمد.
تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل مهروئیه

منبع:آرمـان
? تصاویر هوایی آتش سوزی جنگل مهروئیه