به وقت پیروزی؛ کرمانی‌ها در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران شب به یادماندنی رقم زدند

کرمانی‌ها در دومین شب پیاپی در حمایت از تیم ملی ایران به خیابان‌ها آمدند و شادی خود از پیروزی تیم ملی ایران را به نمایش گذاشتند. کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “> ۱ ۳ ۵ ۷ ۹ […]

کرمانی‌ها در دومین شب پیاپی در حمایت از تیم ملی ایران به خیابان‌ها آمدند و شادی خود از پیروزی تیم ملی ایران را به نمایش گذاشتند.

کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۱

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۲

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۳

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۴

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۵

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۶

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۷

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۸

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۹

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۱۰

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۱۱

حمایت جانانه <a href=کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی ” class=”custom-border ” title=”حمایت جانانه کرمانی‌ها از تیم ملی فوتبال ایران در شب پیروزی “>
۱۲
به وقت پیروزی؛ کرمانی‌ها در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران شب به یادماندنی رقم زدند

منبع: فــارس
? به وقت پیروزی؛ کرمانی‌ها در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران شب به یادماندنی رقم زدند