برگزاری یادواره شهدای آبروی محله شهرستان قلعه گنج

یادواره شهدای آبروی محله در روستای کنگرو شهر چاهدادخدا شهرستان قلعه گنج که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد. برگزاری یادواره شهدای آبروی محله شهرستان قلعه گنج منبع: خــبرگزاری بســیج ? برگزاری یادواره شهدای آبروی محله شهرستان قلعه گنج

یادواره شهدای آبروی محله در روستای کنگرو شهر چاهدادخدا شهرستان قلعه گنج که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
برگزاری یادواره شهدای آبروی محله شهرستان قلعه گنج

منبع: خــبرگزاری بســیج
? برگزاری یادواره شهدای آبروی محله شهرستان قلعه گنج