برگزاری مراسم‌ عزاداری با توجه به رنگ‌بندی شهرها

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برگزاری مراسم‌ عزاداری با توجه به رنگ‌بندی شهرها گفت: در شهرهای قرمز باید هیئت‌ها و مراسم‌ مذهبی از ۳۰ درصد ظرفیت خود استفاده کنند و در شهرهای نارنجی ۵۰ درصد و در شهرهای زرد نیز ۷۰ درصد ظرفیت‌ باید مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری مراسم‌ عزاداری […]


سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برگزاری مراسم‌ عزاداری با توجه به رنگ‌بندی شهرها گفت: در شهرهای قرمز باید هیئت‌ها و مراسم‌ مذهبی از ۳۰ درصد ظرفیت خود استفاده کنند و در شهرهای نارنجی ۵۰ درصد و در شهرهای زرد نیز ۷۰ درصد ظرفیت‌ باید مورد استفاده قرار گیرد.
برگزاری مراسم‌ عزاداری با توجه به رنگ‌بندی شهرها

منبع:آنـــا
? برگزاری مراسم‌ عزاداری با توجه به رنگ‌بندی شهرها