برگزاری طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی در شهرستان کهنوج

طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی مردم با حضور گروه های جهادی بسیج در سطح شهرستان کهنوج در حال اجراست. به گزارش فت فتو، طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی مردم با حضور گروه های جهادی بسیج در سطح شهرستان کهنوج در حال اجراست. در ادامه تصاویر را مشاهده می کنید: برگزاری طرح […]

طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی مردم با حضور گروه های جهادی بسیج در سطح شهرستان کهنوج در حال اجراست.

به گزارش فت فتو، طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی مردم با حضور گروه های جهادی بسیج در سطح شهرستان کهنوج در حال اجراست.
در ادامه تصاویر را مشاهده می کنید:
برگزاری طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی در شهرستان کهنوج

منبع:آرمـان
? برگزاری طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون عمومی در شهرستان کهنوج