بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

فت فتو/کرمان محمدمهدی فداکار استاندار کرمان عصر امروز اول آذرماه از برخی پروژه های شهری کرمان بازدید کرد. انتهای پیام بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری منبع: ایـسنا ? بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

فت فتو/کرمان محمدمهدی فداکار استاندار کرمان عصر امروز اول آذرماه از برخی پروژه های شهری کرمان بازدید کرد.

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

انتهای پیام

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری
بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

منبع: ایـسنا
? بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری