اطلاع رسانی قانونمند رشد و شکوفایی جامعه را محقق می‌سازند

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان گفت: در هر نظام اجتماعی، رشد و شکوفایی مستلزم دو عنصر اساسی نقد گفتار، برنامه ها و عملکردها در یک نظام حاکمیتی و نیز اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که اگر […]

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان گفت: در هر نظام اجتماعی، رشد و شکوفایی مستلزم دو عنصر اساسی نقد گفتار، برنامه ها و عملکردها در یک نظام حاکمیتی و نیز اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که اگر این عناصر به صورت فعال، نهادینه شده، ضابطه مند و قانونمند دنبال شود، قطعا آن جامعه رو به رشد خواهد بود.

به گزارش فت فتو؛ حسین روحانی در نخستین جلسه دوره جدید دادگاه مطبوعات استان کرمان افزود: نقد گفتار، برنامه ها و عملکردها در یک نظام حاکمیتی توسط افراد صاحب نظر و رجال سیاسی انجام می شود و افکار عمومی هم این نظرات را تحلیل و ارزیابی می کنند و پشتوانه نظام حاکمیتی و سیاسی خواهند شد، نواقص برطرف شده و نقاط قوت پیگیری شده و این عامل رشد و توسعه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسط مطبوعات و رسانه ها انجام می شود و رسانه در راستای ایفای این وظیفه خود باید کار سیاسی و نقد عملکردها را انجام دهد.

وی با تاکید بر این مطلب که سیاست مداران، مطبوعات و رسانه ها ابزار و زبان گویای جامعه معرفی می شوند که در جهت رفع نواقص و رشد جامعه جایگاه ویژه ای دارند.

قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به این مطلب که قانونگذار، روشن ساختن افکار عمومی را به عنوان رسالت مطبوعات شناخته و تعریف کرده است، تصریح کرد: قانونگذار همچنین از طرفی نقد عملکردها را به عنوان یکی از حقوق مطبوعات شمرده است و در راستای انجام رسالت و احقاق این حق، قانونگذار دولت مردان و غیر دولت مردان را از مداخله در رسالت مطبوعات نهی کرده است.

روحانی بیان کرد: از طرفی ممکن است لغزش ها و جرایمی ایجاد شود که به حقوق دیگران خلل وارد کند و قانون گذار رسیدگی به این جرایم را به لحاظ رسالت مطبوعات و سیاست گذاران در شرایط خاص و در دادگاه اختصاصی مقرر کرده است که این دادگاه با حضور نخبگان و صنوف مختلف جامعه که نمایندگان افکارعمومی هستند، برگزار می شود.

وی عنوان کرد:  نحوه برگزاری دادگاه مطبوعات در تاریخ کشور از دیرباز دغدغه قانونگذاران بوده است و در سال های مختلف تغییراتی در این زمینه مطرح شده اما در نهایت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقرر شد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور اعضای هیات منصفه انجام شود.

شایان ذکر است؛ در این جلسه ضمن رسیدگی به پرونده یکی از نشریات استانی، احکام اعضای دوره جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات اعطا و تحلیف اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
اطلاع رسانی قانونمند رشد و شکوفایی جامعه را محقق می‌سازند

منبع:بــرنا
?
اطلاع رسانی قانونمند رشد و شکوفایی جامعه را محقق می‌سازند