استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش

آیین استقبال از «سعید افروز» دارنده مدال طلا و رکورددار پارالمپیک توکیو در شهرستان جیرفت زادگاه این قهرمان جهان برگزار شد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش منبع:فــارس […]

آیین استقبال از «سعید افروز» دارنده مدال طلا و رکورددار پارالمپیک توکیو در شهرستان جیرفت زادگاه این قهرمان جهان برگزار شد.

۱

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۳

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۴

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۵

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۶

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۷

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۸

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۹

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۰

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۱

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۲

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۳

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۴

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۵

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۶

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۷

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۸

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۱۹

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲۰

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲۱

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲۲

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲۳

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲۴

مراسم استقبال از «سعید افروز» در زادگاهش۲۵
استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش

منبع:فــارس
? استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش