استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش -جیرفت

استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش منبع: فــارس ?استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش :اخبار استان کرمان – ورزشی–شهرستان جیرفت

استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش
استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش

منبع: فــارس
?استقبال از «سعید افروز» قهرمان پارالمپیک در زادگاهش :اخبار استان کرمان ورزشیشهرستان جیرفت