ادامه طرح شهید سلیمانی در فاریاب

واکسیناسیون خانه به خانه با همکاری پایگاه بسیج شهدای هور سرکندری و بهداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب و مرکز بهداشت شهرستان فاریاب در راستای طرح شهید سلیمانی واکسیناسیون انجام شد. به گزارش فت فتو،طرح واکسیناسیون خانه به خانه توسط مسول بهداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب در دو نوبت صبح و عصر […]

واکسیناسیون خانه به خانه با همکاری پایگاه بسیج شهدای هور سرکندری و بهداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب و مرکز بهداشت شهرستان فاریاب در راستای طرح شهید سلیمانی واکسیناسیون انجام شد.

به گزارش فت فتو،طرح واکسیناسیون خانه به خانه توسط مسول بهداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب در دو نوبت صبح و عصر شروع شد.

این طرح با همکاری پایگاه بسیج شهدای هور سرکندری و بهداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب و مرکز بهداشت شهرستان فاریاب در راستای طرح شهید سلیمانی واکسیناسیون انجام شد.انتهای پیام/پناهی
ادامه طرح شهید سلیمانی در فاریاب

منبع:آرمـان
? ادامه طرح شهید سلیمانی در فاریاب