اجرای طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون در کهنوج

طرح شهید سلیمانی با اولویت با واکسیناسیون عمومی مردم با حضور گروه های جهادی بسیج در شهرستان کهنوج در حال اجراست.

به گزارش فت فتو؛ طرح شهید سلیمانی  با اولویت واکسیناسیون عمومی با حضور گروه های جهادی بسیج در شهرستان کهنوج در حال اجراست.
اجرای طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون در کهنوج

منبع:آرمـان
💬 اجرای طرح شهید سلیمانی با اولویت واکسیناسیون در کهنوج