آزادسازی ۷۰هکتار زمین ملی در سیرجان

۷۰هکتار از اراضی ملی سیرجان امسال از دست متصرفان خارج شده است.

به گزارش فت فتو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان استان کرمان گفت: ۷۰هکتار اراضی ملی از ابتدای  امسال تا کنون در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در سیرجان آزادسازی شده وبه بیت المال داده شده است.

محسن نیک ورز، بر برخورد قاطعانه با تغییر کاربری اراضی و دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی تاکید کرد.

وی مقابله با متصرفان اراضی ملی و برگرداندن اراضی به دولت را از اولویت‌های دادستانی شهرستان برشمرد و افزود: دستگاه‌های متولی اراضی ملی باید به وظیفه خود برای حراست از این اراضی به درستی عمل کنند.




آزادسازی ۷۰هکتار زمین ملی در سیرجان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 آزادسازی ۷۰هکتار زمین ملی در سیرجان